Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Spółka Analizy Online S.A. przykłada wielką wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników witryny internetowej analizy.pl („Witryna”). Z tego względu zostały opracowane niniejsze zasady ochrony prywatności („Polityka Prywatności”), mające w jasny sposób przedstawiać sposób funkcjonowania Witryny, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Witryny.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

II. Kim jesteśmy?

Witrynę prowadzi spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000360084, NIP 1132271535, kapitał zakładowy 119.783,20 zł w pełni opłacony.

III. Witryna

Witryna jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób, którzy ją odwiedzają („Użytkownicy”), na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Analizy Online S.A. („Regulamin”) oraz w Regulaminie konferencji znajdującym się pod adresem analizy.pl/konferencje („Regulamin konferencji”). Korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny wymaga rejestracji Użytkownika.

IV. Ochrona danych osobowych

W ramach funkcjonowania Witryny mogą być przetwarzane, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

Kto zbiera moje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, NIP 1132271535, kapitał zakładowy 119.783,20 zł (w pełni opłacony).

Kto poza tym będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Możemy udostępnić dane następującym odbiorcom:

 • naszemu partnerowi biznesowemu, tj. spółce KupFundusz S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • naszym wyselekcjonowanym podwykonawcom świadczącym usługi pomocnicze, w szczególności usługi marketingowe i informatyczne (zob. także informacje w punkcie V Polityki Prywatności), ewentualnie także księgowe, prawne itp.;
 • podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Witryny w ramach oferowanych funkcjonalności oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę Analizy Online S.A., w postaci organizowania przez nią konferencji, a także realizacji umowy o zamówienie raportu PPK, w tym w szczególności konsultacji niezbędnych do przygotowania raportu PPK. Przez pojęcie „Konferencji” należy rozumieć pojedyncze wydarzenie, odbywające się w określonym terminie i miejscu, podczas którego Spółka zapewnia uczestnikom możliwość spotkań z ekspertami i dostawcami usług, a także możliwość zapoznania się z ofertą partnerów konferencji, a partnerom konferencji – możliwość utworzenia stoisk oraz przeprowadzenia prezentacji, dotyczącej proponowanych rozwiązań i oferty dla uczestników konferencji.

Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane:

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę Analizy Online S.A. (w szczególności takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Witryny, poprawa jakości świadczonych usług, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy spółka Analizy Online S.A. (w szczególności w zakresie rozwoju działalności i marketingu);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce Analizy Online S.A.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub organizacji przez Spółkę Konferencji lub zamówienia Raportu PPK podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda Użytkownika – jeżeli Użytkownik w celu ułatwienia świadczenia usług podaje dodatkowe dane – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (korzystanie z pełnej funkcjonalności Witryny wymaga posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych);
 • konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce Analizy Online S.A. – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez spółkę Analizy Online S.A. (w szczególności takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Witryny, poprawa jakości świadczonych usług, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy spółka Analizy Online S.A. (w szczególności w zakresie rozwoju działalności i marketingu) – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Użytkownicy Witryny pozostają anonimowi i tylko od decyzji i zachowania Użytkownika zależy czy, kiedy i w jakim zakresie spółka Analizy Online S.A. będzie gromadzić ich dane osobowe.

Uczestnictwo w Konferencji organizowanej przez Spółkę wymaga podania danych osobowych.
Dla celów uczestnictwa w Konferencji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • stanowisko w firmie;
 • telefon komórkowy;
 • nazwa firmy;
 • NIP firmy;
 • liczba pracowników firmy.

Zamówienie Raportu PPK.
Dla celów zamówienia Raportu PPK niezbędne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • telefon komórkowy;
 • nazwa firmy;
 • NIP firmy;
 • liczba pracowników firmy.

Gromadzenie danych osobowych może wynikać z funkcjonowania plików cookies / technologii kontrolujących ruch lub rejestracji Użytkownika i korzystania z konta Użytkownika w Witrynie, względnie zapisu na newsletter.
W toku rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

 • adres e-mail (login);
 • hasło;
 • określenie, którym można zwracać się do Użytkownika (dobrowolne);
 • rok urodzenia;
 • płeć (dobrowolne);
 • avatar – zdjęcie lub grafikę (dobrowolne);
 • określenie czy Użytkownik związany jest zawodowo z rynkiem finansowym (dobrowolne).

Zapis na subskrypcję newslettera możliwy jest bez dokonywania rejestracji i wymaga od Użytkownika podania wyłącznie adresu e-mail oraz wyrażenia niezbędnej zgody na otrzymywanie przesyłanych informacji na podany adres (treści tego rodzaju możemy przesyłać wyłącznie w razie uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami zgód Użytkowników na wykorzystanie tego kanału komunikacji).

W toku korzystania z Witryny zbieramy dane osobowe w zakresie, jaki wynika z korzystania z Witryny (informacje o dokonywanych czynnościach), poprzez wykorzystywanie plików „cookies” oraz innych technologii służących do kontroli ruchu (patrz pkt V Polityki Prywatności).

Jakie przysługują mi prawa?

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, a także wniesienia skargi do organu nadzoru. W przypadku danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych.

Prawo do sprzeciwu: W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę Analizy Online S.A. lub odbiorców danych (w tym podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy spółka Analizy Online S.A.) przysługuje Pani/Panu dodatkowo prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, co skutkuje tym, że spółka Analizy Online S.A. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw skutkuje uniemożliwieniem dalszego takiego ich przetwarzania, bez konieczności powoływania się na szczególną sytuację i bez możliwości wykazania przez Analizy Online S.A. istnienia przesłanek uprawniających ją do dalszego takiego ich przetwarzania.

W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym Użytkownik korzysta z Witryny, oraz przez czas określony przepisami prawa. Dodatkowo dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

Czy jest to konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na potrzeby korzystania z Witryny lub organizacji Konferencji lub zamówienia Raportu PPK. Podanie danych, które są wskazane jako podawane za zgodą Użytkownika, następuje w pełni dobrowolnie, zaś brak ich podania nie uniemożliwia korzystania z Witryny.

V. Pliki cookies oraz inne technologie kontrolujące ruch

Czy Witryna wykorzystuje pliki „cookies”?

Witryna wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne technologie kontrolujące ruch. Rozpoczynając korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień urządzenia i oprogramowania używanego do korzystania z Witryny w sposób zapobiegający otrzymywaniu plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny i realizację dalszych celów ich zastosowania. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, zarówno przez Witrynę, jaki i powiązane z Witryną systemy innych podmiotów.

Czym są pliki „cookies”?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe - tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Internauta. W plikach „cookies” zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom „cookies” możliwa jest także analiza aktywności Użytkowników w Witrynie. Pliki „cookies” mogą mieć charakter sesyjny (obecne są w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia Witryny) oraz charakter stały (pozostają w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i mogą być generowane lub aktualizowane np. przy każdorazowej wizycie w Witrynie).

Pliki „cookies” wykorzystywane przez Witrynę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Witryny oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu poprawy jakości świadczonych usług i dopasowania usług i informacji do Użytkownika.

Nie wszystkie wykorzystywane przez Witrynę technologie kontroli ruchu polegają wyłącznie na zapisywaniu plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika. Niektóre z nich polegają na analizie informacji odbieranych przez urządzenia i oprogramowanie obsługujące Witrynę, np. informacji dotyczących urządzenia i oprogramowania używanego przez Użytkownika, w tym m.in. systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, oraz innych tego rodzaju informacji, których przesyłanie wynika z rozwiązań i standardów technicznych funkcjonujących w sieci Internet. W zależności od zastosowanej technologii, uzyskane z jej użyciem dane mogą być łączone z danymi uzyskanymi dzięki wykorzystaniu innych narzędzi, w tym także plików „cookies”.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Witrynę technologii kontrolujących ruch oraz plików „cookies”.

Używane pliki "cookies" i inne technologie Cel Jak długo plik "cookies" pozostaje na urządzeniu? Szczegóły dotyczące plików "cookies" oraz innych technologii
Analizy ruchu Dostarczenie anonimowych, zagregowanych informacji na temat źródeł, czasu i przebiegu wizyt Użytkowników na Witrynie Stałe, sesyjne Google Analytics:
Po więcej informacji o Google Analytics kliknij tutaj.

Gemius:
Po więcej informacji na temat Gemius kliknij tutaj.
Funkcjonalność: media społecznościowe / dzielenie się informacji Umożliwienie umieszczania komentarzy/oceniania stron/ zapisywania zakładek i pomoc w łatwiejszym otrzymywaniu dostępu do sieci społecznościowychi społecznościowych narzędzi internetowych w celu dzielenia się treściami publikowanymi na Witrynie. Umożliwienie także łączenia natywnych mechanizmów autoryzacji Użytkownika na Witrynie z analogicznymi mechanizmami udostepnianymi przez serwisy społecznościowe (współdzielenie sesji). Stałe, sesyjne Add This:
Po więcej informacji na temat Add This kliknij tutaj.

Facebook:
Po więcej informacji na temat Facebook Connect kliknij tutaj i po więcej informacji na temat Facebook Social Plug-In kliknij tutaj.

Twitter:
Po więcej informacji na temat Twitter Buttons oraz Twitter Badge kliknij tutaj.

LinkedIn:
Po więcej informacji na temat LinkedIn kliknij tutaj.

Pinterest:
Po więcej informacji na temat Pinterest kliknij tutaj.
Reklama: analiza ruchu na stronie Dostarczenie anonimowych informacji na temat aktywności Użytkowników na Witrynie w celu precyzyjnego dopasowania i monitorowania emisji reklam. Stałe, sesyjne Royal Ad
pośrednicząca w przekazywaniu plików „cookies" następujących podmiotów:
Google Ireland Limited, Adform. Gemius Polska, SMART ADSERVER, iBiIIboard Poland, Appnexus, Netsprint, Netscore, Cloud Technologies, Data Exchanger, Facebook. Po więcej informacji kliknij tutaj.

Mautic Open Source Marketing Automation wykorzystywany do obsługi mailingu i analizy ruchu. Po więcej informacji kliknij tutaj.

Czy jest to konieczne?

Każdy Użytkownik może zapobiec umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików „cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie z Witryny, udostępnianych za jej pośrednictwem usług, jak również innych witryn i usług udostępnianych poprzez Witrynę.

Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający umieszczenie plików „cookies” w pamięci urządzenia uznaje się za wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie plików „cookies” przez Witrynę.

Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, w jaki sposób możliwe jest dokonanie zmiany ustawień obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

VI. Media społecznościowe

W ramach Witryny wykorzystywane są na różne sposoby technologie udostępniane przez dostawców mediów społecznościowych, np. w celu dzielenia się treściami zamieszczanymi w Witrynie, promocji Witryny i udoskonalania jej działania. W Witrynie umieszczone zostały linki do popularnych serwisów internetowych, takich jak Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Vimeo, Instagram oraz Pinterest. Witryna może również okresowo zawierać wtyczkę (plugin) serwisu internetowego Facebook.

Rejestracja użytkownika oraz wtyczka serwisu internetowego Facebook

Serwis Facebook, należy do Facebook Inc. z siedzibą przy 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

 • Witryna umożliwia założenie konta użytkownika przy użyciu konta serwisu Facebook. Kliknięcie "Zaloguj się przez Facebooka" spowoduje automatyczne nawiązanie przez przeglądarkę połączenia z serwisem Facebook, a będąc zalogowanym w serwisie Facebook, możliwe jest połączenie treści Witryny z profilem w serwisie Facebook. Przez to Facebook może przyporządkować wejście na naszą stronę kontu Facebook. Dalsze informacje znajdziesz w polityce prywatności serwisu Facebook.
  W ramach zakładania konta Witryna otrzyma od serwisu Facebook następujące dane:
  • Adres e-mail;
  • Imię;
  • Avatar;
  • Facebook ID.
 • Wtyczka Like – Button
  Wtyczka znajduje się na tzw. „Like-Button” umożliwiającym polubienie Witryny na Facebooku. Kliknięcie tego łącza spowoduje automatyczne nawiązanie przez przeglądarkę połączenia z serwisem Facebook. Po kliknięciu przycisku "Like-Button", będąc zalogowanym w serwisie Facebook, możliwe jest połączenie treści Witryny z profilem w serwisie Facebook. Przez to Facebook może przyporządkować wejście na naszą stronę kontu Facebook. Dalsze informacje znajdziesz w polityce prywatności serwisu Facebook.

VII. Linki do stron osób trzecich

Na potrzeby Użytkowników Witryny umieszczamy w niej łącza (linki) prowadzące do innych witryn. Staramy się skrupulatnie wybierać te witryny, co do których jesteśmy przekonani, że są przydatne i spełniają wysokie standardy. Tym niemniej nie gwarantujemy standardów każdej witryny internetowej, do której prowadzi łącze z Witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały znajdujące się na innych witrynach.

Prosimy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich, których łącza (linki) znajdują się na Witrynie, mogą zbierać informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika. Sposoby postępowania z informacjami na takich witrynach nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Zalecamy, by Użytkownik po połączeniu się z inną witryną zawsze, przed dobrowolnym przekazaniem informacji umożliwiających identyfikację, zapoznał się z obowiązującą w niej polityką prywatności.

VIII. Zagrożenia związane z korzystaniem z witryny oraz środki techniczne dostępne użytkownikom w celu ich zminimalizowania

Spółka Analizy Online S.A. zapewnia, iż dokłada starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Spółka Analizy Online S.A. wdraża środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika korzystającego z konta przesyłane za pośrednictwem sieci Internet są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

Pomimo podejmowanych wysiłków, korzystanie z Witryny poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. W szczególności zwracamy uwagę na ryzyko związane z:

 • szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, malware);
 • możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie przez osoby niepowołane;
 • możliwością wysyłania fałszywych wiadomości lub powstania fałszywych stron do złudzenia przypominających Witrynę, służących do wyłudzenia danych Użytkownika, w tym hasła;
 • możliwością przechwytywania danych przepływających w sieci.

Dążąc do zminimalizowania wskazanych wyżej ryzyk, rekomendujemy stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania:

 • Powinno się korzystać tylko ze zweryfikowanych sieci i urządzeń:
  • w miarę możliwości Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych, posiadanych przez niego urządzeń, z zaufanych sieci, oraz unikać sieci publicznych, do których dostęp ma wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi-Fi);
  • rekomenduje się, żeby Użytkownik odpowiednio zabezpieczał urządzenie, z którego korzysta (np. poprzez oprogramowanie antywirusowe, odpowiednio skonfigurowane zapory sieciowe), jak i przesyłanie danych za jego pomocą (np. za pomocą usług VPN);
 • Powinno się otwierać tylko zweryfikowane treści:
  • w celu bezpiecznego logowania się do Witryny należy sprawdzić czy wywołano właściwą stronę:
   1. nie rekomenduje sie przechodzenia na stronę logowania Witryny z wyników wyszukiwania wyszukiwarki internetowej;
   2. należy zweryfikować adres Witryny i protokół połaczenia. a w szczególności to. czy adres strony panelu logowania rozpoczyna się od „https://" - co oznacza połaczenie za pomoca szyfrowanego protokołu. Adres panelu logowania nie powinien rozpoczynać się od „http://”. Wykorzystanie szyfrowanego protokołu symbolizowane jest typowo poprzez znak zamknietej kłódki i który wizualnie może różnić się w zalezności od przegladarki. Rekomenduje się również upewnić. czy znak taki nie jest wyłącznie graficzną ikoną wyświetlaną przez stronę i czy prowadzi do okna przeglądarki zawierającego informacje o połączeniu i certyfikacie bezpieczeństwa;
   3. rekomenduje się weryfikację, czy przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik. uznaje połaczenie za bezpieczne. czy certyfikat bezpieczeństwa jest ważny, i czy wyświetlane przez przeglądarkę informacje o certyfikacie odnoszą się do Witryny;
  • należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości i linków oraz adresy, do których przesyłane linki faktycznie prowadzą;
  • należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność linków do stron takich jak strona logowania, panel użytkownika, potwierdzenie danych itd., otrzymywanych w wiadomościach e-mail, za pośrednictwem komunikatorów itd. Witryna w wiadomościach e-mail nigdy nie prosi o podawanie haseł, loginów i innych informacji tego rodzaju, wystarczających do uzyskania kontroli nad kontem, ani nie zamieszcza odnośników do stron wymagających podania takich informacji. Niezbędne funkcje i treści dostępne są z poziomu Witryny;
 • Powinno się korzystać tylko z właściwych narzędzi:
  • rekomenduje się korzystanie z oprogramowania (programów, aplikacji itd.) pochodzącego z oficjalnych źródeł. W szczególności dotyczy to przeglądarki internetowej, ponieważ jest to podstawowe narzędzie umożliwiające dostęp do Witryny;
  • należy korzystać z narzędzi zapobiegających działaniu szkodliwego oprogramowania;
  • należy aktualizować używane oprogramowanie, zwracając szczególną uwagę na aktualizacje bezpieczeństwa;
  • zdecydowanie odradza się używanie nieoficjalnych, niezweryfikowanych narzędzi i kanałów dostępu do określonych treści i usług (szczególnie za pomocą nakładek, pluginów, wtyczek);
 • Powinno się stosować silne i niepowtarzalne hasła, składające się z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli specjalnych.

IX. Zmiany

Aktualna wersji Polityki Prywatności udostępniana jest nieodpłatnie w Witrynie w formie umożliwiającej jej pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

X. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności czy też zasad korzystania z Witryny prosimy kierować na e-mail: info@analizy.pl.

Jednocześnie we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: info@analizy.pl.

Popularne

↑ na górę